സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാപള്ളി മേരിഗിരി, പ്രക്കാനം.

Can't read this page? See these help pages for IE and Firefox Users.

Friday, January 16, 2009

st. mary's malankara catholic church prakkanam


ST. MARY'S MALANKARA CATHOLIC CHURCH, PRAKKANAM.P.O. PIN. 689643.


01. 000. റ്റി.എം. വര്ഗീസ് തുണ്ടിയത്ത് DOD 25/09/1998 @94yrsdob1080/07/05
01. 000. ഏലിയാമ്മ
വര്ഗീസ് DOD 05/04/1997 @90yrsdob1082/11/22
01. 001.s01. കൊച്ചുമ്മന്‍ റ്റി.ജി., തുണ്ടിയത്ത് ജെ വിലാസ്. 2257459 dob31/05/1937-71yrs
01. 002.s02. സൂസമ്മ കൊച്ചുമ്മന്‍ dob10/02/1943-66yrs
01. 000. ജിജു കൊച്ചുമ്മന്‍
01. 000. ജിജി കൊച്ചുമ്മന്‍
01. 000. ജോജി കൊച്ചുമ്മന്‍
00. 000. സൈമണ്‍ ജോര്ജ് ചേകോട്ട്
00. 000. അച്ചാമ്മ
സൈമണ്‍
00. 000. ജോര്ജ്
സൈമണ്‍
00. 000.ഏലിയാമ്മ
സൈമണ്‍
00. 000.ജോര്ജ് ഏബ്രഹാം പുല്ലാമല പുത്തന്‍വീട്
00. 000.
ഏലിയാമ്മ ജോര്ജ്
00. 000. സൂസമ്മ
ജോര്ജ്
00. 000. ലില്ലിക്കുട്ടി
ജോര്ജ്
00. 000. മറിയാമ്മ
ജോര്ജ്
02. 003.s03 മാത്യു റ്റി. ജി., തുണ്ടിയത്ത് മുരുപ്പേല്‍. 2364992 1108/11/07- 76yrs
02. 004.s04 മേരിക്കുട്ടി മാത്യു 16/01/1941-68yrs
02. 000. റവ. സി. ജ്യൊതി S.I.C.
02. 000. ജെസു റ്റി മാത്യു
02. 000. ജോജി റ്റി മാത്യു
02. 000. റവ. ഫാ. ജോണ്‍ തുണ്ടിയത്ത് O.I.C.
00. 000. സൈമണ്‍ ജോര്ജ് ചേകോട്ട്
00. 000. അച്ചാമ്മ
സൈമണ്‍
00. 000. ജോര്ജ്
സൈമണ്‍
00. 000.ഏലിയാമ്മ
സൈമണ്‍
00. 000.ജോര്ജ് ഏബ്രഹാം പുല്ലാമല പുത്തന്‍വീട്
00. 000.
ഏലിയാമ്മ ജോര്ജ്
00. 000. സൂസമ്മ
ജോര്ജ്
00. 000. ലില്ലിക്കുട്ടി
ജോര്ജ്
00. 000. മറിയാമ്മ
ജോര്ജ്
03. 000. ജോര്ജ്. മേപ്രത്ത് പുത്തന്‍വീട് DOD 05/06/1989 @64yrs
03. 005. ജോര്ജ് മാത്യു തരകന്‍.,മേപ്രത്ത് പുത്തന്‍വീട്, 2257996
03. 006. റോസമ്മ തരകന്
03. 000. ഷാരോന്‍ ജോര്ജ് തരകന്‍
03. 000. ഷെറിന്‍ മേരി തരകന്‍
03. 007.s05 മറിയാമ്മ ജോര്ജ്
03. 000.
അച്ചാമ്മ ജോര്ജ്
03. 000. സാറാമ്മ
ജോര്ജ്
03. 000. ഓമന
ജോര്ജ്
04. 000. മത്തായി ഉമ്മന്‍ മേപ്രത്ത്പുത്തന്‍വീട് DOD 16/03/1972 @45yrs
04. 000.
അച്ചാമ്മ മേപ്രത്ത് പുത്തന്‍വീട് DOD 11/03/1958 @6yrs
04. 000. ഏലിയാമ്മ
ഉമ്മന്‍
04. 000. മറിയാമ്മ
ഉമ്മന്‍
04. 000. അന്നാമ്മ
ഉമ്മന്‍
04. 000. ബിജു മാത്യു., മേപ്രത്ത്, 2257148
04. 008. ആശ ബിജ
05. 009. സജി മാത്യു
05. 010. സിബി സജി
05. 011. റിയ സജി
05. 012. റിച്ചു സജി
04. 013.s06 മറിയാമ്മ
05. 014. വര്ഗീസ് എം. ഓ., മേപ്രത്ത്, 2259822
05. 015. ലിസ്സി വര്ഗീസ്
05. 000. സിബിന്‍ വര്ഗിസ്
05. 016. ബ്ലസ്വിന്‍ വര്ഗീസ്
06. 000. സ്കറിയ
കാവുങ്കല്‍ DOD 05/07/2003 @87 yrs
06. 000. മറിയാമ്മ
സ്കറിയ DOD
06. 000. വര്ഗീസ് കാവുങ്കല്‍ DOD 09/03/1959 @8yrs
06. 000. ലില്ലി
സ്കറിയ
06. 000. കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മ
സ്കറിയ
06. 000. പൊന്നച്ചന്‍ സ്കറിയ., കാവുങ്കല്‍, 2258462
06. 017. മോളിക്കുട്ടി
06. 000. അഥീന പി. എസ്.
06. 018. അജീന. പി. എസ്.
07. 000. റാഹേലമ്മ
കല്ലില്‍ DOD 29/11/1990 @84yrs
07. 019.s07ദാനിയേല്‍ എന്‍. എം., കല്ലില്‍, 2263403dob 08/10/1929- 79yrs
07. 020.s08സാറാമ്മ ദാനിയേല്‍ 12/06/1935-73yrs
07. 020. മത്തായി ദാനിയേല്‍
07. 000. റവ. ഫാ. ആന്റണി കല്ലില്‍ O.I.C.
07. 021. ബിനു ശാമുവല്‍
07. 022. സാനു ശാമുവല്‍
07. 023. സിബിന്‍ശാമുവല്‍
08. 024. തോമസ് ദാനിയേല്‍.,കല്ലില്‍, 2260791
08. 025. മോനി
08. 000. ടോണി തോമസ്
08. 026. റ്റില്ലു തോമസ്
09. 027. വര്ഗീസ് ദാനിയേല്‍.,കല്ലില്‍, 2361289
09. 028. ഏലിയാമ്മ
09. 000. ബ്യജു വര്ഗീസ്
09. 000. വിന്സി വര്ഗീസ്
09. 029. ബ്ലസി വര്ഗീസ്
10. 030. ചാക്കോ ചാക്കോ.കല്ലുംകൂട്ടത്തില്‍, 2258490
10. 031. എലിസബെത്ത് ചാക്കോ
10. 000. അഞു മേരി ചാക്കോ
10. 032.s09 ദാനിയേല്‍ dob1098/06/21-86yrs
10. 033.s10 മറിയാമ്മ ദാനിയേല്‍ dob1104/05/14-80yrs
10. 000. ജോയി
ദാനിയേല്‍
10. 000. സൂസമ്മ
ദാനിയേല്‍
10. 000. ശോശാമ്മ
ദാനിയേല്‍
11. 000. റ്റി.എം. ഫിലിപ്പ് 18/02/1922 to 22/09/2003 @82yrs
11. 000.
മറിയാമ്മ ഫിലിപ്പ് DOD 06/06/1982 @53yrs
11. 000. സജി റ്റി ഫിലിപ്പ്
11. 000. ഫിലിപ്പ് റ്റി. പി.
11. 000. എല്സി ഫിലിപ്പ്
11. 000. മറിയാമ്മ റ്റി. പി.
11. 034. പീറ്റര്‍ പി. എം.,തുണ്ടിയത്ത്. 2257162
11. 035. അമ്മിണി പീറ്റര്‍
11. 000. ബിപിന്‍ പീറ്റര്‍
11. 036. നീതൂ പീറ്റര്‍ marriage on 08/10/2009.
11. 037. നിബിന്‍ പീറ്റര്‍
12. 038.s11 മാത്യു റ്റി. പി., തുണ്ടിയത്ത്. 2258294 dob27/05/1947-61yrs
12. 039. അച്ചാമ്മ ജോര്ജ്
12. 000. അനു മാത്യു
12. 000. ജാസ്മിന്‍

12. 040. അബു മാത്യു
13. 000. വര്ഗീസ് വി. കെ. വിളപറമ്പില്‍
13. 000. മേരിക്കുട്ടി വര്ഗീസ്
13. 000. ഫെബി വര്ഗീസ്
13. 000. ലൂസിയ എമില വര്ഗീസ്
13. 000. ബെഞ്ചമിന്‍ വര്ഗീസ്
14. 000. തോമസ് വര്ഗീസ് കുഴിമുറിയില്‍ DOD24/01/1988 @72yrs
14. 041.s12വര്ഗീസ് തോമസ്.,കുഴിമുറിയില്‍, 2360212 dob 1121/06/21- 63yrs
14. 000.
ഏലിയാമ്മ
14. 000. അജയ് കെ തോമസ് DOD 03/02/2008@25 yrs
14. 000. ജിബി
14. 042.s13 മറിയാമ്മ തോമസ് dob 1099/07/05- 85yrs
14. 000. ഏലിക്കുട്ടി
തോമസ്
14. 000. മറിയാമ്മ

15. 042.s14 തോമസ് ഉമ്മന്., താന്നിനില്കുന്നതില്, 9961332673 yob 1107 died on11-12-2010 @80yrs
15. 043.s15 തങ്കമ്മ തോമസ് yob1111- 73yrs
15. 044. ഏലിയാമ്മ തോമസ്
15. 045. എനോഷ് തോമസ്
16. 046. രാജു താന്നിനില്കുന്നതില്, 2364176
16. 047. ലില്ലിക്കുട്ടി16.000
16. 000. ലിജുമോന്‍

16. 000.ലിജി രാജു married on 08/02/2010
17. 048.s16ഉണ്ണൂണ്ണി കെ. ജി.,കുഴിമുറിയില്‍, 2360216 dob 1106/02/26-78yrsdied during2011
17. 000. സാറാമ്മ
വര്ഗീസ് DOD
17. 000. ഫിലിപ്പ്
17. 000. കുര്യാക്കോസ്
17. 000. അന്നാമ്മ

17. 049. മാത്യു വര്ഗീസ്
17. 050. മോളി
17. 000. അരുണ്‍ മാത്യു
17. 051. ജോര്ജ് മാത്യു
18. 052. ജോണ്‍ വര്ഗീസ്.,കുഴിമുറിയില്‍, 2364131
18. 053. റാണി ജോണ്‍
18. 054. ഗ്രീഷ്മ സാറാ ജോണ്‍
18. 055. ബനീറ്റോ മറിയം ജോണ്‍
19. 000. മോഹന്‍ കെ വര്ഗീസ്., കുഴിമുറിയില്‍, 2362467
19. 056. മോനി
19. 057. അഞ്ചു മോഹന്വിവാഹം 2011ല്‍
19. 058. മഞ്ചു മോഹന്
19. 059. അശ്വതി മോഹന്
00. 000. മറിയാമ്മ ആശാരിയേത്ത്
00. 000. അബ്രഹാം
00. 000. ഏലിയാമ്മ
00. 000. വറുഗീസ്
00. 000. തോമസ്
00. 000. ജോര്ജ്
00. 000. ഫിലിപ്പോസ്
00. 000. ചെല്ലമ്മ
00. 000. സാറാമ്മ
00. 000. ലീലാമ്മ ഏബ്രഹാം
20. 000. യോഹന്നാന്‍ കോശി ഇടത്തില്‍
20. 000.
കോശി മറിയാമ്മ
20. 000.
കോശി ശമുവേല്‍
00. 000. തോമസ് ശാമുവല്‍ ഉണ്ടാണ്ടേത്ത്
DOD
00. 000. അന്നമ്മ ശാമുവല്‍
00. 000. റോസമ്മ
ശാമുവല്‍
00. 000. ലീലാമ്മ
ശാമുവല്‍
00. 000. ഫിലോമിനാ
ശാമുവല്‍
00. 000. സിസിലി
ശാമുവല്‍
00. 000. റോസിലി
ശാമുവല്‍
00. 000. ഇറത്തോസ്
ശാമുവല്‍ (20.000. DOD 13/06/1998 @25yrs)
20. 000. സതീഷ് സതീഷ്ഭവനം DOD 13/06/1998 @25yrs
20. 000.
ജിബിജോര്ജ് ഇടത്തില്‍ DOD 18/06/1976 @2yrs
20. 000. പീലിപ്പോസ് ഈ.കെ. ഇടത്തില്‍.
21. 060.s17.ജോണ്‍ കോശി., ഇടത്തില്‍, 2361308 dob 02/03/1943- 66yrs
21. 061.s18ഏലിയാമ്മdob30/01/1946-63yrs
22. 000.
കുരുവിള കൊച്ചിടയാടിയില്‍ DOD 21/10/1993 @72yrs
22. 000. കുഞ്ഞമ്മ
കൊച്ചിടയാടിയില്‍ DOD14/09/1968 @42yrs
22. 062.s19ജോസഫ് കുരുവിള., ചരിവുകാലായില്‍, 2258452dob124/03/06- 60yrs
22. 063. ഗ്രേസിജോസ്ഫ്
22. 000. സന്തോഷ് കെ.ജെ.
22. 000. റെജി
22. 064. സുജ റജി
23. 065.s20ജോസഫ് കുഞ്ഞുകുട്ടി ., കൊച്ചിടയാടിയില്‍, 2259156 dob1107/07/09- died on 12/12/09@77yrs
23. 066.s21തങ്കമ്മ ജോസഫ് dob11079/11/14- 76yrs
23. 000. തോമസ് കുട്ടി
23. 067. റോസിലി തോമസ്
23. 068. റിക്സണ്‍ തോമസ്
23. 069. റെക്സി തോമസ്
24. 000. ജോണ്‍കുട്ടി,കൊച്ചിടയാടിയില്‍.
24. 000.
24. 070. റിയാജോണ്
24. 071. ജാക്സണ്‍ ജോണ്
00. 000. ചാക്കോ തോമസ് കല്ലുംകൂട്ടത്തില്‍
00. 000. കുഞ്ഞമ്മ തോമസ്
00. 000. പൊന്നമ്മ
00. 000. വറുഗീസ്
00. 000. മറിയാമ്മ
00. 000.
വറുഗീസ്
25. 072. കുഞ്ഞുമോള്, മേലേപീടികയില്‍, 2364123
25. 000. അനു ജോണ്‍
Married on 28/11/2009.
26. 154. തോമസ് സി.റ്റി.പീടികയില്‍
26. 155. ഫിലോമിന
26. 156. ഫെബിന്‍

27. 073. ജോര്ജ് പനാറ, 2361065
27. 074. അന്നമ്മ
27. 000. ബിജു ജോര്ജ്
27.000. w/o
ബിജു ജോര്ജ്
27. 000. ബിജി ജോര്ജ് married during2008
27. 075. ബൈജു
27. 076. മറിയാമ്മ
28. 000. ശാമുവല് ചരിവുകാലായില്‍ DOD 03/08/1980 @52yrs
28. 077. ജോണ്‍ ശാമുവല്., ചരിവുകാലായില്‍, 2259098
28. 078. സാറാമ്മ
28. 079. ജിനി ജോണ്
29. 080.s24 മറിയാമ്മ
29. 081. ചാക്കോ ശാമുവല്., ചരിവുകാലായില്‍, 2259437
29. 082. മറിയാമ്മ
29. 000. ജിന്സി
29. 000. ജെന്സന്‍
30. 000. ജേക്കബ് വര്ഗീസ്
ചേലനില്‍ക്കുന്നതില്‍ DOD 28/02/2001@63yr
30. 083. സാല് വന്‍ ജേക്കബ്., ചേലനില്‍ക്കുന്നതില്‍, 2263224
30. 084. സന്ധ്യ (സഞ്ചു)
30. 085. ലില്ലിക്കുട്ടി
31. 000.
ജോസഫ് പൌവ്വക്കരDoD 05/02/2008@89yrs
31. 000. തോമസ് പി. ജെ., പൌവ്വക്കര, 2361606
31. 151. ലിസ്സി തോമസ്
31. 000. അലക്സ് തോമസ്
31. 152. അല്ഫോസ
31. 153.s22 മറിയാമ്മ ജോസഫ് 86yrs
32. 000. മറിയാമ്മ കുര്യന്‍
മുട്ടാണില്‍ DOD 23/04/2001 @87yrs
32.000. ഗീവര്ഗീസ് ഇടുക്കുള മുട്ടാണില്‍ dod 02/11/2008 @85yrs
32. 000. ഗീവര്ഗീസ്.മുട്ടാണില്‍, 9249135031
32. 086.s25 ശോശാമ്മ ഇടുക്കുള 71yrs
32. 087.സോനു വര്ഗീസ്
32. 088.ജിനു വര്ഗീസ്
32. 089.
32. 090
33. 091.s26 വര്ക്കി ഏബ്രാഹം,. കാവുങ്കല്‍, 2259094 65yrs died during2011
33. 092.s27 പൊന്നമ്മ 61yrs
33. 093. അനിയന്‍കുഞ്ഞ്
33. 094. ഷൈല
33. 095. ഷിനി
33. 096. ഷിനില്‍
33. 000. ബിജു തോമസ്
34. 100. ജോസ്,. കാവുങ്കല്‍, 9847405695
34. 101. മറിയാമ്മ
34. 102. ജിഷാ ജോസ്
34. 103. നിഷാ ജോസ്
35. 000. തോമസ് സി.റ്റി.
36. 104. അച്ചന്കുഞ്ഞ് സി. എം.,കല്ലുംകൂട്ടത്തില്‍, 2257146
36. 105. സെലിന്‍ അച്ചന്കുഞ്ഞ്
36. 106. അലില് അച്ചന്കുഞ്ഞ്
36. 107. ഹെലന്‍ അച്ചന്കുഞ്ഞ്
37. 000. ഗീ
വര്ഗീസ് വലിയത്ത് DOD 17/01/1998 @81yrs
37. 000. അന്നമ്മ വര്ഗീസ് വലിയത്ത് DOD09/12/2000 @80yrs
37. 108.s28ജോര്ജ്., വലിയത്ത്, 2361418 75yrs
37. 109.s29 കുഞ്ഞമ്മ ജോര്ജ് 65yrs
37. 110. ബിജു വി.ജെ.
37. 111. റീന ബിജു
37. 112. ഹന്നാ മ്റിയം ബിജു
37. 113. ഹക്സാ മ്റിയം ബിജു
38. 114. രാജു,. വലിയത്ത്, 2361492
38. 000. റെയ്ചല്‍
വലിയത്ത് DOD 25/03/2004 @48yrs
38. 000. സുപ്രിയ രാജന്‍
വലിയത്ത് DOD 19/11/1997 @14yrs
39. 115. ബാബു റ്റി.എസ്., തറയില്, 2258607
39. 116. ഗ്രേസി ബാബു
39. 117. ബിജി റ്റി ബാബു
39. 118. ലിജി ആന്‍ ബാബു
39. 119. ജിബി ആന്‍ ബാബു
40. 120.s30ശാമുവല്.,മരോട്ടുങ്കല്‍, 2360720
40. 121.s31ലില്ലി ശാമുവല് dob1119/07/27- 65yrs
41. 000. സാംസണ്., ഡെനീഷ് വില്ല, 2263352
41. 122. ഷേര്ലി
41. 123. ഡോണാറേച്ചല്‍ സാം
41. 124. ഡെനിസണ്‍ സാം
42. 125. മോന്സി., മരോട്ടുങ്കല്‍, 2364114
42. 126. സുജ
42. 127. ലിജിന്‍ മോന്സി
42. 128. സിജിന്‍ മോന്സി
43. 000. ഉണ്ണൂണ്ണിആലുനില്‍ക്കുന്നതില്‍ DOD23/10/2005 @78yrs
43. 000. സജി., ആലുനില്‍ക്കുന്നതില്‍, 2258847
43. 129.s32 ചിന്നമ്മ
43. 130. ചഞ്ചല്‍
44. 131. യോഹന്നാന്., ഈട്ടിനില്ക്കുന്നതില്‍, 2259351
44. 132. ലീലാമ്മ യോഹന്നാന്.
45. 133. ജോയി., നെല്ലിക്കുന്നുമുരുപ്പേല്‍, 9744565824
45. 134. പൊന്നമ്മ
45. 135. ജിനു ജോയി
45. 000. ജോര്ജ്
Died on --/ --/ 2009.
46. 136.s33 ദാനിയേല്‍ ഈ.റ്റി.,ഈട്ടിനില്ക്കുന്നതില്‍, 2258230 68yrs
46. 000. ജോസ്
ദാനിയേല്‍ ഈട്ടിനില്ക്കുന്നതില്‍ DOD 03/05/2002 @27yrs
46. 137.s34 ചിന്നമ്മ 65yrs
47. 000. അച്ചന്കുഞ്ഞ് എം ഡേവിഡ്., മുകളുവിളയില്‍, 9961329051
47. 138. ജോളി ഡേവിഡ്
47. 139. ജാന്സി
47. 140. ആല്‍ബിന്‍
48. 141. സാമുവല്‍ ദേവസ്യാ., കുരിശിങ്കല്‍, 9946355692
48. 142. മറിയാമ്മ
48. 143. മത്തായി
48. 144. മാത്യൂസ് Died on 17/03/2010.
49. 145.s35 ഫ്രാന്സിസ് കുഴിപ്പിളില് 9995377964 71yrs
49. 146.s.36 അന്നമ്മ 66yrs
49. 147. അലക്സ്
49. 148. സര്ത്ത
49. 149. ഫ്രാന്സിസ്
49. 150. ജോസഫ്
49.000. സിസ്റ്റര്‍. ആഗ്നസ് SIC
49.000.
സിസ്റ്റര്‍. ജസി GSS
last update 31/03/2009.