സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാപള്ളി മേരിഗിരി, പ്രക്കാനം.

Can't read this page? See these help pages for IE and Firefox Users.

Friday, January 13, 2006

ഭരണ സമിതി

2010-2011 -ലെ ഭരണസമിതി

വികാരി
റവ.ഫാ.വര്ഗ്ഗീസ് സാമുവല്‍

ട്രസ്റ്റി:
.ശ്രീ. ചാക്കോ ചാക്കോ കല്ലുങ്കൂട്ടത്തില്‍

സെക്രട്ടറി:
ശ്രീ.പി.എം. പീറ്റര്‍ തുണ്ടിയത്ത്

കമ്മറ്റിയംഗങ്ങള്‍:
1.ശ്രീ.ജോര്‍ജ്ജ് മാത്യു തരകന്‍ മേപ്രത്ത്
2.ശ്രീ.ജോണ്‍ വറ്ഗ്ഗീസ് കുഴിമുറീയ്യീല്
3.ശ്രീ.ജോണ്‍കോശി ഇടത്തില്‍
4.ശ്രീ.ബിജു പനാറ
5.ശ്രീമതി സുജ ചരിവുകാലായില്‍
(ലാസ്റ്റ് അപ്‌‌ഡേറ്റഡ്:04/08/2010)
2009-2010 -ലെ ഭരണസമിതി

വികാരി
റവ.ഫാ. ജോസഫ് കളവിള

ട്രസ്റ്റി:
ശ്രീ.റ്റി.ജി.കൊച്ചുമ്മന്‍ തുണ്ടിയത് ജെ വിലാസ്


സെക്രട്ടറി:
ശ്രീ. റ്റി.പി.മാത്യു തുണ്ടിയത്ത്

കമ്മറ്റിയംഗങ്ങള്‍:
1.ശ്രീ. ചാക്കോ ചാക്കോ കല്ലുങ്കൂട്ടത്തില്‍
2.ശ്രീ.ജോണ്‍ വറ്ഗ്ഗീസ് കുഴിമുറീയ്യീല്
3.ശ്രീ.ജോണ്‍കോശി ഇടത്തില്‍
4.ശ്രീമതി മേരിക്കുട്ടി മാത്യു, തുണ്ടിയത്ത്
5.ശ്രീമതി. മോനി തോമസ് കല്ലില്‍

(ലാസ്റ്റ് അപ്‌‌ഡേറ്റഡ്:9th may 2009)

2008-2009 -ലെ ഭരണസമിതി

വികാരി
റവ.ഫാ. ജോസഫ് കളവിള

ട്രസ്റ്റി:
ശ്രീ. ചാക്കോ ചാക്കോ കല്ലുങ്കൂട്ടത്തില്‍

സെക്രട്ടറി:
ശ്രീ. റ്റി.പി.മാത്യു തുണ്ടിയത്ത്

കമ്മറ്റിയംഗങ്ങള്‍:

  1. ശ്രീ.റ്റി.ജി.കൊച്ചുമ്മന്‍ തുണ്ടിയത് ജെ വിലാസ്
  2. ശ്രീ. ഈ. റ്റി. യോഹന്നാന്‍, ഈട്ടിനില്‍ക്കുന്നതില്‍
  3. ശ്രീ. ലിജു മോന്‍ താന്നിനില്‍ക്കുന്നതില്‍
  4. ശ്രീമതി മേരിക്കുട്ടി മാത്യു, തുണ്ടിയത്ത്
  5. ശ്രീമതി സുജ ചരിവുകാലായില്‍

2007-2008
-ലെ ഭരണസമിതി

വികാരി
റവ.ഫാ. ജോഷ്വാ പീടികയില്
അസി.വികാരി
റവ.ഫാ.തോമസ് പൊറ്റപ്പുരയിടമ്

ട്രസ്റ്റി:

ശ്രീ.റ്റി.ജി.കൊച്ചുമ്മന്‍ തുണ്ടിയത് ജെ വിലാസ്

സെക്രട്ടറി:
ശ്രീ.റ്റി.പി.മാത്യു തുണ്ടിയത്ത്

കമ്മറ്റിയംഗങ്ങള്‍:
ശ്രീ. തോമസ് ദാനിയേല്‍ കല്ലില്
ശ്രീമതി. ശോശാമ്മ ഇടുക്കുള മുട്ടാണില്
ശ്രീമതി.ലീലാമ്മ യോഹന്നാന്‍ ഈട്ടീനീല്ക്ക്ക്കൂന്നതീല്
ശ്രീ.ചാക്കോ ചാക്കോ കല്ലുംകൂട്ടത്തില്‍
ശ്രീ. ഷാരോണ്‍ ജോര്‍ജ്ജ് തരകന്‍ മേപ്രത്ത്
ശ്രീ.ചാക്കോ ശാമുവല്‍ ചരീവുകാലായ്യീല്
ശ്രീ.സി. ഏം.അച്ചന്‍ കുഞ്ഞു കല്ലുംകൂട്ടത്തില്‍
ശ്രീ.ജൊണ്‍ വറ്ഗ്ഗീസ് കുഴിമുറീയ്യീല്


2006-2007
-ലെ ഭരണസമിതി

വികാരി
റവ.ഫാ. ജോഷ്വാ പീടികയില്
അസി.വികാരി
റവ.ഫാ. ലൂക്കോസ് കന്നിമേല്
റവ. ഫാ. സെബാസ്റ്റിയന്‍ ചരുവിള
ട്രസ്റ്റി:
ശ്രീ.റ്റി.ജി.കൊച്ചുമ്മന്‍ തുണ്ടിയത് ജെ വിലാസ്

സെക്രട്ടറി:
ശ്രീ.ജോര്‍ജ്ജ് മാത്യു തരകന്‍ മേപ്രത്ത്


കമ്മറ്റിയംഗങ്ങള്‍:
ശ്രീ.കെ.ജി.ഉണ്ണൂണ്ണി കുഴിമുറിയില്‍
ശ്രീ.ചാക്കോ ചാക്കോ കല്ലുംകൂട്ടത്തില്‍
ശ്രീ.റ്റി.പി.മാത്യു തുണ്ടിയത്ത്
ശ്രീ. ഷാരോണ്‍ ജോര്‍ജ്ജ് തരകന്‍ മേപ്രത്ത്
ശ്രീ. ഈ. റ്റി. യോഹന്നാന്‍, ഈട്ടിനില്‍ക്കുന്നതില്‍
ശ്രീ. ജോണ്‍ വര്ഗ്ഗിസ് കുഴിമുറിയില്
ശ്രീമതി.ശോശാമ്മ മുട്ടാണില്‍
ശ്രീമതി. ഷീജാ ജോസ് കാവുങ്കല്

2005-2006 -ലെ ഭരണസമിതി

വികാരി
റവ.ഫാ. ജോഷ്വാ പീടികയില്
അസി.വികാരി
റവ.ഫാ. ജോണ്‍ ചെന്നേലില്
ട്രസ്റ്റി:
ശ്രീ.റ്റി.ജി.കൊച്ചുമ്മന്‍ തുണ്ടിയത് ജെ വിലാസ്

സെക്രട്ടറി:
ശ്രീ.കെ.ജി.ഉണ്ണൂണ്ണി കുഴിമുറിയില്‍


കമ്മറ്റിയംഗങ്ങള്‍:
ശ്രീ.ജോര്‍ജ്ജ് മാത്യു തരകന്‍ മേപ്രത്ത്
ശ്രീ.ചാക്കോ ചാക്കോ കല്ലുംകൂട്ടത്തില്‍
ശ്രീ.റ്റി.പി.മാത്യു തുണ്ടിയത്ത്
ശ്രീ. ഷാരോണ്‍ ജോര്‍ജ്ജ് തരകന്‍ മേപ്രത്ത്
ശ്രീമതി.ശോശാമ്മ മുട്ടാണില്‍
ശ്രീമതി. മോനി തോമസ് കല്ലില്‍
ശ്രീ. ജോണ്‍ ചരിവുകാലായില്
ശ്രീ. ജോണ്‍ വര്ഗ്ഗിസ് കുഴിമുറിയില്


(ലാസ്റ്റ് അപ്‌‌ഡേറ്റഡ്:9th may 2009)