സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാപള്ളി മേരിഗിരി, പ്രക്കാനം.

Can't read this page? See these help pages for IE and Firefox Users.

Friday, January 13, 2006

പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ

2011 മുതല്‍ സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് പ്രാര്‍ത്ഥനാ യോഗംസെന്റ് ജോസഫ് പ്രാര്‍ത്ഥനാ യോഗംഎന്നീ പ്രാര്‍ത്ഥനാ യോഗങ്ങള്‍ ഒന്നിടവിട്ട ആഴ്ച്ചകളില്‍ ചേര്ന്നു വരുന്നു